1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jfr. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 8 uger fra tilbudets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med trediemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbudet overfor køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber at tilbudet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
Betaling sker netto kontant ved varens levering, hvis intet andet skriftligt er aftalt. Kontokunder kan normalt opnå netto løbende måned +15 dage. Dersom betaling ikke finder sted ved forfald, beregnes morarenter af det forfaldne beløb, og der debiteres et rykkergebyr på kr. 50.- per rykker samt eventuelle ekstraomkostninger. Såfremt køber i løbet af 30 dage ikke har erlagt det forfaldne beløb, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og af køber at kræve erstatning for det tab som sælger har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum. Accept af check, veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som sælger ikke skriftligt forud har anerkendt.

6. Ejendomsforbehold
6.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger, eller til den han har transporteret sin ret, jfr. pkt. 15 6.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted. 6.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget. 6.4 Køber skal respektere eventuelle begrænsninger i ejendomsretten vedrørende programmel som er indeholdt i leverancen, herunder eventuelle licensaftaler fra underleverandøren. Sælger eller sælgers softwareleverandør besidder den fulde ophavsret til programmel leveret iht. denne aftale.

7. Levering
Levering finder normalt sted fra vort lager, Herstedøstervej 19, 2600 Glostrup. Forsendelse foretages normalt med Danske Fragtmænd / PostDanmark. Med mindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og sælger, er leveringsbetingelserne EXW iht. Incoterms ’90. Forsendelser sker for købers regning og risiko. Alle leveringstider er uforbindende og i intet tilfælde ydes erstatning for tab eller skade opstået som følge af forsinket levering.

8. Emballage
8.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. 8.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation
11.1 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra den dag materiellet blev leveret til køberen. Sælgeren fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder – men ikke begrænset hertil – tabt fortjeneste, driftstab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm. Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder ikke , dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 11.2 En eventuel reklamation over en leverance må ske senest 8 dage fra varens modtagelse. Tekniske reklamationer over en leveret vare skal fremsættes skriftligt umiddelbart og senest 14 dage efter konstatering af eventuelle fejl. Varer der indenfor 12 måneder fra leveringsdagen måtte være behæftet med materiale- eller fabrikationsfejl, og som inden føromtalte frists udløb, indsendes franko til vor adresse, erstattes ved ombytning eller reparation uden udgift for køber. Køber kan ikke herudover kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab. 11.3 For varer der anvendes i statsligt byggeri i Danmark, anerkendes byggeleveranceklausulen §2. For såvidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i statsligt byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret i cirkulære af 25. juni 1966 af Boligministeriets boligstyrelse: ”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber. Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for anlægsvirksomhed.”

 

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. 12.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, formuetab, eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbudets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. 12.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 12.3

13. Returnering
13.1 Standardlagervarer i ubrugt stand og i original emballage tages retur indtil 3 måneder efter leveringsdatoen, og kun efter forudgående aftale. Ved returneringer opkræves et returgebyr. Returnering skal ske for købers regning og risiko, og kopi af købsfakturaen vedlægges. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer tages ikke retur. I øvrigt henvises til pkt. 6 ejendomsforbehold. 13.2 I de tilfælde hvor køber er berettiget til at ophæve handelen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger mv., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

14. Produktansvar
14.1 Idet omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar: 14.2 Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre som han har ansvaret for. 14.3 Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. 14.4 Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 14.5 I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for trediemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. 14.6 Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. 14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. 14.8 Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

15. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til trediemand.

16. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

SE020/Maj 2017