Dansk

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 

1. Gyldighed
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Tilbud
Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jfr. pkt. 3. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 8 uger fra tilbudets dato.

3. Mellemsalg
Indtil købers accept er kommet frem til sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbudet overfor køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele køber at tilbudet er bortfaldet.

4. Pris
Alle priser er i danske kroner eksklusive moms. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter mv. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling
Betaling sker netto kontant ved varens levering, hvis intet andet skriftligt er aftalt.
Kontokunder kan normalt opnå netto løbende måned +15 dage.
Dersom betaling ikke finder sted ved forfald, beregnes morarenter af det forfaldne beløb, og der debiteres et rykkergebyr på kr. 50.- per rykker samt eventuelle ekstraomkostninger.
Såfremt køber i løbet af 30 dage ikke har erlagt det forfaldne beløb, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og af køber at kræve erstatning for det tab som sælger har lidt.
Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
Accept af check, veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted.
Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som sælger ikke skriftligt forud har anerkendt.

6. Ejendomsforbehold
6.1 Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købssummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger, eller til den han har transporteret sin ret, jfr. pkt. 15
6.2 Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.
6.3 Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.
6.4 Køber skal respektere eventuelle begrænsninger i ejendomsretten vedrørende programmel som er indeholdt i leverancen, herunder eventuelle licensaftaler fra underleverandøren.
Sælger eller sælgers softwareleverandør besidder den fulde ophavsret til programmel leveret iht. denne aftale.

7. Levering
Levering finder normalt sted fra vort lager, Herstedøstervej 19, 2600 Glostrup.
Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og sælger, er leveringsbetingelserne EXW iht. Incoterms 2020.
Forsendelser sker for købers regning og risiko. Alle leveringstider er uforbindende og i intet tilfælde ydes erstatning for tab eller skade opstået som følge af forsinket levering.

8. Emballage
8.1 Emballering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen.
8.2 Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.  

9. Produktinformation
Tegninger, specifikationer o. lign., som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

10. Produktændringer
Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

11. Mangler og reklamation
11.1 Sælgers ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden 1 år fra den dag materiellet blev leveret til køberen.
Sælgeren fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab og følgeskader, herunder – men ikke begrænset hertil – tabt fortjeneste, driftstab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm.
Denne begrænsning i sælgers ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
11.2 En eventuel reklamation over en leverance må ske senest 8 dage fra varens modtagelse. Tekniske reklamationer over en leveret vare skal fremsættes skriftligt umiddelbart og senest 14 dage efter konstatering af eventuelle fejl.
Varer der indenfor 12 måneder fra leveringsdagen måtte være behæftet med materiale- eller fabrikationsfejl, og som inden føromtalte frists udløb, indsendes franko til vor adresse, erstattes ved ombytning eller reparation uden udgift for køber.
Køber kan ikke herudover kræve erstatning for driftstab, avancetab eller andet direkte eller indirekte tab.
11.3 For varer der anvendes i statsligt byggeri i Danmark, anerkendes byggeleveranceklausulen §2.
For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes i statsligt byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret i cirkulære af 25. juni 1966 af Boligministeriets boligstyrelse: ”Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår.
Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren.
Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af hans eget kontraktforhold med hans køber.
Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold.
Sagen behandles ved voldgiftsretten for anlægsvirksomhed.” 

 

 

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. 12.2 Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, formuetab, eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. 12.3 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbudets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.
12.4 Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt i pkt. 12.3 

13. Returnering
13.1 Standardlagervarer i ubrugt stand og i original emballage tages retur indtil 3 måneder efter leveringsdatoen, og kun efter forudgående aftale. Ved returneringer opkræves et returgebyr. Returnering skal ske for købers regning og risiko, og kopi af købsfakturaen vedlægges.
Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer tages ikke retur.
I øvrigt henvises til pkt. 6. Ejendomsforbehold. 13.2 I de tilfælde hvor køber er berettiget til at ophæve handelen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko.
I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger mv., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger.
Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er køber forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos sælger.

14. Produktansvar
14.1 Idet omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar:
14.2 Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre som han har ansvaret for.
14.3 Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
14.4 Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
14.5 I den udstrækning, sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.
14.6 Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
14.8 Sælgeren og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

15. Transport af rettigheder og pligter
Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvistigheder
Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret.

 

SE020/Maj 2021

 

Hent pdf dokument

 

 

English

General terms and conditions of Sale and Delivery

 

 

1. Validity
The general terms and conditions of sale and delivery apply to all offers, sales, and deliveries, unless otherwise agreed in writing.

2. Offers
All offers are made subject to intermediate sales, cf. section. 3. If the seller submits an offer that does not specify a specific deadline, the offer will lapse if acceptance has not been reached by the seller within 8 weeks from the date of the offer.

3. Intermediate sales
Until the Buyer's acceptance is reached by the Seller, the Seller is entitled to enter into an agreement with the third party regarding the Offer with the effect that the Offer to the Buyer lapses. Seller shall, upon acceptance of the offer to the seller without undue delay, notify the buyer in writing that the offer has been canceled.

4. Price
All prices are in Danish kroner excluding VAT. The buyer is obliged until the delivery to accept changes in the price as a result of documented increased costs for the seller, changes in exchange rates, customs duties, taxes, etc. regarding the agreed delivery.

5. Payment
Payment is made in cash upon delivery of the goods, unless otherwise agreed in writing. Account customers can usually obtain net current month +15 days.
If payment is not made at due date, interest will be calculated on the amount due and a reminder fee of DKK 50.- per reminder and any additional costs will be charged.
If, within 30 days, the buyer has not paid the amount due, the seller is entitled to cancel the agreement by written notice to the buyer and to demand compensation from the buyer for the loss suffered by the seller.
The compensation cannot exceed the agreed purchase price.
Acceptance of check, bill of exchange or other payment obligation is not considered payment until full redemption has taken place.
The buyer is not entitled to withhold payment due to any counterclaims that the seller has not acknowledged in writing.

6. Reservation of ownership
6.1 The Seller reserves the restrictions arising from mandatory rules, the ownership of the goods sold until the entire purchase price has been paid to the Seller plus the costs incurred, or to the person who has transferred his right, cf. section 15.
6.2 If the item has been sold for later incorporation or incorporation with other items, the sale is not covered by the reservation of ownership when the incorporation or joining has taken place.
6.3 When converting or processing the sold, the reservation of ownership is maintained so that it comprises the transformed or processed object to an extent corresponding to the value that the sold represented at the sale.
6.4 The Buyer must respect any restrictions on ownership of software contained in the delivery, including any subcontractor licensing agreements. Seller or Seller's Software Provider holds the full copyright of software provided under this Agreement.

7. Delivery
Delivery usually takes place from our warehouse, Herstedøstervej 19, 2600 Glostrup, Denmark. Unless otherwise agreed in writing between the buyer and the seller, the delivery terms are EXW according to Incoterms 2020.
Shipments are at the buyer's expense and risk. All delivery times are non-binding and in no case are compensation for loss or damage incurred as a result of delayed delivery.

8. Packaging
8.1 Packaging is at the buyer's expense, unless it is expressly stated that this is included in the price. 8.2 Packaging shall only be returned by separate agreement.

9. Product information
Drawings, specifications and the like, provided by the seller before or after the conclusion of the agreement, remain the property of the seller and may not be passed on without written consent or otherwise misused.

10. Product changes
The Seller reserves the right to make changes to agreed specifications without notice if this can be done without any disadvantage to the buyer.

11. Deficiencies and complaints
11.1 The Seller's liability covers only defects which appear within 1 year from the date the material was delivered to the buyer.
The Seller disclaims all liability for indirect losses and consequential damages, including - but not limited to - loss of profits, loss of operation, power failure and costs of damages.
This limitation of the seller's liability does not apply if he has committed gross negligence.
11.2 Any complaint about a delivery must be made within 8 days of receipt of the goods.
Technical complaints about a delivered product must be made in writing immediately and within 14 days after any errors are found.
Goods that have material or manufacturing defects within 12 months of the delivery date, and which before the expiry of the deadline, will be sent free to our address, will be replaced by replacement or repair at no cost to the buyer.
In addition, the Buyer cannot claim compensation for operating losses, loss of profits or other direct or indirect losses.
11.3 For goods used in government construction in Denmark, the construction delivery clause §2 is recognized.
In the case - and only to that extent - delivered goods are used in government construction in Denmark, the delivery takes place with the following construction delivery clause, formulated in circular of 25 June 1966 by the Ministry of Housing, the Housing Authority: “The supplier’s liability for defects in deliveries ceases 5 years after the delivery of the construction in which the delivery is included.
However, in the case of deliveries to stock or resale, the responsibility ceases within 6 years of delivery to the buyer.
If it must be considered that a claim relating to defects in deliveries cannot - or only with great difficulty - be implemented against the supplier's buyer or subsequent buyers, it is recognized that the claim can also be claimed directly against the supplier.
In such cases, too, the supplier can only be held liable for defects to the extent that his own delivery is defective and furthermore only to the extent that it follows from his own contractual relationship with his buyer.
However, the supplier acknowledges in all cases that it can be sued together with the buyer or subsequent buyers based on the parties' relationship.
The case is being processed by the arbitration tribunal for civil engineering."

 

12. Limitation of Liability
12.1 A claim against the seller cannot exceed the invoice amount for the item sold.
12.2 Seller shall not be liable for operating loss, loss of profit, loss of property, or other indirect losses arising from the agreement, including indirect losses arising from delays or deficiencies in the sale.
12.3 The following circumstances impose a liability on the seller if they prevent the performance of the agreement or make the fulfillment unreasonably burdensome.
Labor conflict and any other circumstances over which the parties are not masters, such as fire, war, mobilization or unforeseen military calls of similar magnitude, requisition, seizure, currency restrictions, revolts and riots, lack of means of transport, general scarcity of goods, restrictions on power or lack thereof delays in deliveries from subcontractors due to any of the circumstances mentioned in this paragraph.
Circumstances as mentioned that occurred prior to the submission of the offer / the conclusion of the offer will only discharge from liability if their impact on the performance of the agreement could not be foreseen at this time.
12.4 It is the obligation of the seller to notify the buyer in writing without undue delay if circumstances as mentioned in clause 12.3 occur. 

13. Returns
13.1 Standard goods in unused condition and in original packaging may be returned until 1 month after the delivery date, and only after prior agreement.
For returns, a return fee is charged.
Returns must be made at the buyer's expense and risk and a copy of the purchase invoice attached. Specially manufactured or specially taken home items are not returned.
See also clause 6. Reservation of ownership. 13.2 In cases where the buyer is entitled to cancel the trade or if the sold is returned to the seller for the purpose of exchange or remedy of defects, the sold must be sent to the seller in original packaging and at the buyer's expense and risk. To the extent that the seller incurs shipping costs, etc., the seller is entitled to claim these reimbursements by the buyer and set them off in any buyer's claims against the seller.
After completion of repair or replacement, the buyer is obliged to pick up the repaired or replaced item from the seller at his own expense and risk.

14. Product liability
14.1 Unless otherwise provided by mandatory statutory provisions, the following applies to the product liability of the seller:
14.2 The Seller is only liable for personal injury if it is proven that the damage is due to errors or negligence committed by the Seller or others for which he is responsible.
14.3 The Seller shall not be liable for any damage to property or movable property which occurs while the Sold is in the Buyer's possession.
The seller is also not liable for damage to products made by the buyer or to products in which they are included.
Furthermore, the seller is responsible for damage to property and movable property under the same conditions as for personal injury.
14.4 The Seller is not responsible for any operating loss, lost earnings, or other indirect losses.
14.5 To the extent that the Seller may be liable for product liability to a third party, the Buyer is obliged to indemnify the Seller to the same extent as the Seller's liability is limited in accordance with the preceding 3 paragraphs.
14.6 These limitations of the Seller's liability do not apply if he has committed gross negligence.
14.7 If a third-party claims against one of the parties for liability under this paragraph, that party shall immediately notify the other.
14.8 The Seller and the Buyer are mutually obliged to sue in the court or arbitration tribunal which claims damages brought against one of them based on an injury allegedly caused by the sold.

15. Transport of rights and duties
The seller is entitled to assign all rights and obligations under the agreement to a third-party.

16. Disputes
Any disagreement between the parties will be decided by the courts under Danish law and jurisdiction.

SE020-EN/Maj 2021

 

For pdf document