icon-3

Tunnel Emergency Light

Tunnel Lighting

SafeExIT Infrastruktur

Infrastruktur - er fællesbetegnelsen for de systemer, der forbinder enheder i et større system.

SafeExIT forbinder sikkerheden i dit infrastrukturprojekt

SafeExit A/S har gennem de sidste 20 år leveret sikkerhedsbelysning til en lang række infrastrukturprojekter i Danmark og Sverige. Ved en massiv satsning på produktudvikling, er det lykkedes i de seneste år, at sprede firmaets aktiviteter til andre dele af verden – bl.a. Mellemøsten.

Aktiviteter, som er opbygget på et bredt fundament af sikkerheds- belysninger og skilte, som er produceret med en høj styrke, IP klasse, de nyeste LED- teknologier og kombineret med kabinetter i syrefast rustfrit stål, så de kan modstå de hårde forhold i bl.a. vej – og jernbanetunneller.

SafeExIT infrastruktur produkterne er bygget på en platform der let kan tilpasses det individuelle infrastrukturprodukt og infrastrukturprojekt.

 • Antipanikbelysning
 • Evakuerings- og markeringslys
 • Afmærkningslys
 • Servicebelysning
 • Flugtvejsskiltning med meterangivelse til nærmeste udgang
 • SOS skiltning med flashfunktion til indsatsleder
 • Skiltning for brandbekæmpelsesudstyr
 • Dynamisk skiltning
 • Deadfront piktogrammer
 • Centrale batterisystemer

 

SafeExIT Infrastructure

Infrastructure - is the common term for the systems that connect devices in a larger system.

SafeExIT connects the security in your infrastructure project

Over the past 20 years, SafeExIT A/S has provided security lighting for a wide range of infrastructure projects in Denmark and Sweden. With a massive focus on product development, in recent years, we have succeeded in spreading the company's activities to other parts of the world – e.g. Middle East.

Activities built on a broad foundation of safety lighting and signs produced in a high quality, a high IP rating, the latest LED technologies and combined with acid-resistant stainless steel cabinets to withstand the harsh condition in road rail tunnels.

SafeExIT infrastructure products are built on a platform which can easily be adapted to individual infrastructure products and infrastructure projects.

 • Anti-panic lighting
 • Evacuation and marker lights
 • Marker light
 • Service Lighting
 • Escape route signage with meter indication to the nearest exit
 • SOS signage with flash function for the rescue team
 • Signage for firefighting equipment
 • Dynamic signage
 • Dead front pictogram
 • Central battery systems

 

 

Projekter

Se vores referencer

Vi har leveret produkter til mange forskellige projekter- både i ind- og udland
Se vores fulde referenceliste 


Du kan også se udvalgte referenceprojekter